Legislatíva – Rokovanie na Leteckom Úrade SR

Dnes som sa zúčastnil na rokovaní na Leteckom úrade Slovenskej Republiky, kde som si doplnil potrebné informácie k povoleniu letu nášho balóna.

Let balóna musí byť schválený týmto úradom, kedže balón bude prelietať leteckými koridormi vzdušného priestoru. Náš balón bude spadať do kategórie Neobsadené voľné balóny – ĽAHKÝ.

Citácia z AIP – Aeronautical Information Publication:

“Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Letecký úrad Slovenskej republiky môže v záujme bezpečnosti letovej prevádzky v určených častiach vzdušného priestoru zakázať alebo obmedziť lety lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel.

Podľa predpisu L 2 Pravidlá lietania, ust. 3.1.9, sa lety neobsadených voľných balónov môžu vykonávať len za predpokladu minimálneho nebezpečenstva pre osoby, majetok alebo pre ostatné lietadlá a za podmienok stanovených v predpise L 2, dodatok 4.

Podľa predpisu L 2 Pravidlá lietania, dodatok 4, ust. 2.1, sa neobsadený voľný balón nesmieprevádzkovať bez príslušného povolenia leteckého úradu štátu, nad ktorého územím sa vypúšťa.”

Ďalej je v AIP uvedené:

“5.3.1.1.2.2 Vypúšťanie balónov, ktoré nie je vykonávané v čase a mieste ako je uvedené v odsekuENR 5.3.1.1.2.1, je predmetom povolenia vydaného Leteckým úradom Slovenskej republiky. Žiadosť o povolenie sa predkladá písomne minimálne 15 dní pred plánovanou činnosťou. ”

“V žiadosti sa uvedie dátum, predpokladaný čas začatia a ukončenia letu balóna, zemepisné súradnice miesta vypustenia, predpokladaná maximálna nadmorská výška letu a kontaktné údaje žiadateľa. Za predpokladu minimálneho nebezpečenstva pre osoby, majetok alebo pre ostatné lietadlá vydá Letecký úrad Slovenskej republiky povolenie, v ktorom ustanoví požiadavky na koordináciu s príslušným stanovišťom ATSa zabezpečí publikovanie správy NOTAM.”

V predpise L2 – Pravidlá lietania je v Dodatku 4 – Neobsadené voľné balóny – klasifikovaný Ľahký neobsadený balón takto:

…Neobsadený voľný balón, ktorý je schopný uniesť užitočnú záťaž v jednom alebo viacerých obaloch, ktorých celková hmotnosť je menšia ako 4 kg, ak sa neklasifikuje ako ťažký…

Náš balón má plánovanú hmotnosť cca 1 kg. Aj takýto balón môže byť klasifikovaný ako ťažký ak by bolo použité také lano alebo iné závesné zariadenie , u ktorého je na oddelenie záťaže od balóna potrebná sila viac ako 230 N alebo väčšia. Preto bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj výberu lanka.

Ďalšie info

• Predpisy neuvádzajú použitie radarového kútového odrážača pre balóny. Tento odrážač radary v civilných lietadlách nevedia zamerať. Pozemný radar by teoreticky balón s odrážačom zamerať vedel, ale u tejto kategórie balónov sa to nerobí. Ťažšie kategórie balónov musia byť vybavené odpovedačom podobne ako lietadlá.

• núdzové odpojenie nákladu od balóna (emergency cut-off) v našom prípade nie je explicitne vyžadované predpismi. Ale povolenie pre let balóna bude platné len pre Slovenskú republiku. Pre prípad, že by sa balón dostal do nepredpokladaných vzdušných prúdov, alebo nechcel prasknúť a bol by unášaný, týmto zariadením vieme jeho let riadene ukončiť.

• žiadosť je vhodné poslať s mesačným predstihom

• štart bude pravdepodobne povolený v skorých ranných hodinách, kedy nie je veľa letovej prevádzky